Trong tâm lý học, thái độ là một tập hợp các cảm xúc, niềm tin và hành vi hướng đến một đối tượng, con người, đồ vật hay một sự kiện cụ thể nào đó. Thái độ thường là kết quả của quá trình trải nghiệm hoặc nuôi dưỡng, và có thể ảnh hưởng mạnh […]

via Thái độ (Attitude) và ảnh hưởng của nó lên hành vi — Exploring Psychology – Khám Phá Tâm Lý Học

The beauty of the images of nature BEAUTY OF FORESTS The inhabitants of the Amazon forest Yanomami woman and her child at Homoxi, Brazil Author: Cmacauley . Source: commons.wikimedia.org Hunting instrument in Tena Amazon Author: Fionashek22 . Source: commons.wikimedia.org A friendly community of indigenous Boras, near Iquitos in the Amazon of Peru, Nanay river Iquitos […]

via The inhabitants of the Amazon forest — paintdigi

ĐÊM TRƯỚC LÚC RA ĐỜI

Ngày mai 27/10 là ngày mà tôi sinh ra. Tôi đã sinh ra trong tự do. Mười lăm năm sau đó, tôi sống trong địa ngục cho đến bây giờ. Sáng nay tôi vừa đọc được trên blog  https://paintdigi.wordpress.com như vầy:

(Trích) » Une beauté naturelle, est une chose belle. La beauté artistique, est une belle représentation d’une chose » disait Emmanuel KANT (1724 – 1804)
Si l’Art est une copie de la nature, la plus belle oeuvre artistique, sera la photographie.L’artiste, ne fait pas reproduire, ce qu’il voit, il peut mutiler la réalité, et fausser la nature, en l’embellissant, ou en la caricaturant .
Un bel sujet, ne garantit pas, la réussite d’une peinture artistique, sans la magie de l’Art. (Hết trích)

“Một vẻ đẹp tự nhiên, là một vật đẹp.  Vẻ đẹp nghệ thuật là một sự thể hiện  đẹp vềmột vật”[Emmanuel KANT (1724 – 1804)]

Nếu nghệ thuật là một sự sao chép về tự nhiên, thì tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất  ấy  là bức ảnh. Người nghệ sĩ  không tạo lại những gì mình thấy,  họ có thể cắt xén thực tế và làm sai lệch tự nhiên, bằng cách tô vẽ nó hoặc châm biếm nó.
Một chủ đề đẹp, không đảm bảo sự thành công của một bức tranh nghệ thuật, nếu không có sự kỳ diệu của nghệ thuật.

Tôi muốn hỏi „đẹp“ là gì?
Qu’est-ce c’est que „beau, bel(le), beauté“?
Bây giờ là  12:26 AM  (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tôi sắp ra đời!